Betingelser og levering

1. Gyldighed
Alle leverancer sker i henhold til nedenfor anførte bestemmelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud gives med forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet af sælger uden angivet tidsfrist er gyldig i 14 dage fra tilbuddets dato. Aftale er indgået når bestillerens accept er modtaget.

Tilbud og beregninger må ikke videregives til 3. part.

3. Priser
Alle priser er ekskl. moms, levering og afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af tilbudsdagens aktuelle materialepriser, lønninger, told- og fragtrater samt valutakurser. Indtræder der ændringer i en af ovennævnte faktorer, forbeholder sælger sig ret til regulering af salgspriser. Sælger forbeholder sig retten til prisændringer uden varsel.

4. Betaling
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Betales ikke rettidigt påløber der rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Sælger beregner sig 1,50% pr. påbegyndt måned + opkrævningsgebyr på kr. 50,00.

5. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt med tillæg af påløbne omkostninger og renter.

6. Ændringsret
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage prisændringer eller ændringer i sortimentet som følge af ændringer i leverandørers/producenters forhold.

7. Levering / Fragt
Leverancer  leveres AB sælgers lager i Danmark.

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtføre, medmindre andet er anført ved ordrebekræftelse.

Enhver forsendelse sker for købers egen regning.

8. Leveringstid og forsinkelser
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor der er aftalt leveringsuge, er sidste arbejdsdag i den pågældende uge rettidig levering.

Sælger kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

Ved forandringer af ordren, som kræves af køber
Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køberen selv udfører eller lader udføre
I tilfælde af force majeure jf. punkt 11
I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.
I de ovennævnte tilfælde forbeholder sælger sig tillige ret til regulering af den aftalte pris.

Der kan ikke rejses krav mod sælger ved forsinkelser uden for sælgers kontrol, såsom forsinkelser i producentled, under transport eller øvrig force majeure.

9. Mangler og reklamationer
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af den leverede vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber påberåber sig en mangel, skal denne, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig besked om omfanget. Indenfor en periode på 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet er sælger forpligtet til udbedring/reparation af den leverede vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtigelse. Forandringer eller indgreb i den leverede vare fritager sælger for enhver forpligtigelse.

Sælgers forpligtigelse gælder kun for det af sælger leverede materiel, som samtidig dækker omkostninger for ny forsendelse af omhandlende varer.

Andre omkostninger såsom arbejdsløn, ventepenge, diæter mv. i forbindelse med leveringen er sælger uvedkommende. Sælger er kun forpligtiget til afhjælpning af fejl/mangler, såfremt køber kan dokumentere, at anvendelse og installation er foretaget i henhold til evt. medleverede foreskrifter.

Købers reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling eller dele heraf.

10. Ansvarsbegrænsning
Erstatningskrav mod sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, ligesom erstatningskravet ikke kan overstige det krav, sælger kan gøre mod producent/leverandør.

Sælger hæfter på intet tidspunkt for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab, der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved det solgte.

11. Force majeure
Ved indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, strejke, lockout, import/eksport indgreb, manglende leverance fra leverandører eller anden force majeure, der ligger uden for sælgers kontrol, medfører ansvarsfrihed for sælger.

12. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Ej heller er sælger ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter hvori disse indgår.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde sælger skadesløs, i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset.

Sælgers erstatningspligt kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 500.000 pr. ordre.

13. Returnering
Bestilte og leverede varer kan kun returneres efter nærmere aftale med sælger.

Kun ubrugte produkter i ubrudt original emballage tages retur. Ved returnering må der påregnes et returneringsgebyr på 10% af det fakturerede beløb for dækning af håndteringsomkostninger.

14. Lovvalg/værneting
Enhver uoverensstemmelse skal afgøres i henhold til dansk ret og med voldgift i henhold til Danske Voldgiftsinstituts regler.

15. Oplysninger om A Solar A/S

Ved ændringer af ordren, kontaktes

A Sol A/S
Hammeren 6

6800 Varde
CVR: 43403753